Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii [...] - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

fragmenty ze Statutu Rad Duszpasterskich Diecezji Tarmowskiej

Członkowie Rady:

  1. Ks. mgr Wiesław Nowak - proboszcz - przewodniczący
  2. Ks. mgr Mariusz Florek - wikariusz

++++++++ ADWENT ++++++++

Nowości w galerii

Administrator strony

Wszystkie uwagi dotyczące strony
można przesyłać na adres:
parafiazgorsko@interia.pl